<% option explicit response.buffer = true Session.LCID = 1041 %> <% dim thePageTitle, thePageName, thePageNameLinks thePageTitle = "GARANTITABELLER" thePageName = "tips_showGarantiTabell_108.asp" thePageNameLinks = "tips_showGarantiTabell_108.asp" ' 55 = tips_showGarantiTabell_108.asp call countClickPage(55, strUserID_donRollo) dim intActualSessionUserID intActualSessionUserID = int(session("userID")) 'response.write "intActualSessionUserID = " &intActualSessionUserID& "
" '*************** OPEN THE DATABASE dim conn set conn = Server.CreateObject ("ADODB.Connection") conn.Open "Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=localhost;Database=191516-poker;User=191516_vt67146;Password=DBpoker0;Option=3;" ' 3-6-108 med 1 eller 2 rätt u-tips i båda blocken dim sqlLoop1, rsLoop1 sqlLoop1 = "SELECT " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "tipsAllaGarantierID, " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "antal_13, " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "antal_12, " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "antal_11, " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "antal_10, " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "utfall, " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "totaltUtfall, " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "delningsFaktor " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "FROM tbl_tipsAllaGarantier " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "WHERE " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "tipsSystemID = 2 " sqlLoop1 = sqlLoop1 & "ORDER BY sortOrder" set rsLoop1 = conn.execute(sqlLoop1) ' 3-6-108 med 1 eller 2 rätt u-tips i ena blocket och 0 eller 3 rätta u-tips i det andra blocket dim sqlLoop2, rsLoop2 sqlLoop2 = "SELECT " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "tipsAllaGarantierID, " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "antal_13, " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "antal_12, " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "antal_11, " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "antal_10, " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "utfall, " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "totaltUtfall, " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "delningsFaktor " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "FROM tbl_tipsAllaGarantier " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "WHERE " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "tipsSystemID = 4 " sqlLoop2 = sqlLoop2 & "ORDER BY sortOrder" set rsLoop2 = conn.execute(sqlLoop2) ' 3-6-108 med 0 eller 3 rätta u-tips i båda blocken dim sqlLoop3, rsLoop3 sqlLoop3 = "SELECT " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "tipsAllaGarantierID, " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "antal_13, " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "antal_12, " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "antal_11, " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "antal_10, " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "utfall, " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "totaltUtfall, " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "delningsFaktor " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "FROM tbl_tipsAllaGarantier " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "WHERE " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "tipsSystemID = 5 " sqlLoop3 = sqlLoop3 & "ORDER BY sortOrder" set rsLoop3 = conn.execute(sqlLoop3) %> www.donRollo.se
<% call showLogin() %>
<% call showHeader() %>
<% call showMenu() %>
<% call mainPage() %>
<% call showBottom() %>
<% sub mainPage() %>
<% showTravMenu() %>
För att garantin på 12 rätt ska gälla så krävs alltså 13 rätt i ramen plus 1 eller 2 rätta u-tips av 3 möjliga både i block G1 och block G2. Sämsta möjliha utfall är då 1 tolva, 5 elvor och 13 tior. Chans till minst 2 stycken rade med 12 rätt är 33,33%, dvs 1/3 och chansen till 13 rätt är 3,70%.
Denna garantitabell gäller om du har 13 rätt i ramen + 1 eller 2 rätta u-tips av 3 möjliga i både block G1 och block G2.
<% dim intTipsAllaGarantierID_loop1 dim intAntal13_loop1, intAntal12_loop1 dim intAntal11_loop1, intAntal10_loop1 dim intUtfall_loop1, intTotaltUtfall_loop1 dim intDelningsFaktor_loop1 dim strBgColor : strBgColor = "" dim intAck_loop1 : intAck_loop1 = 0 do until rsLoop1.EOF intTipsAllaGarantierID_loop1 = int(rsLoop1("tipsAllaGarantierID")) intAntal13_loop1 = int(rsLoop1("antal_13")) intAntal12_loop1 = int(rsLoop1("antal_12")) intAntal11_loop1 = int(rsLoop1("antal_11")) intAntal10_loop1 = int(rsLoop1("antal_10")) intUtfall_loop1 = int(rsLoop1("utfall")) intTotaltUtfall_loop1 = int(rsLoop1("totaltUtfall")) intDelningsFaktor_loop1 = int(rsLoop1("delningsFaktor")) intAck_loop1 = intAck_loop1 + intUtfall_loop1 if strBgColor = "#2d2d2d" then strBgColor = "" else strBgColor = "#2d2d2d" end if %> <% rsLoop1.Movenext loop %>
13 rätt 12 rätt 11 rätt 10 rätt Utfall Procent Ack. Ack Procent
<%=intAntal13_loop1%> <%=intAntal12_loop1%> <%=intAntal11_loop1%> <%=intAntal10_loop1%> <%=intUtfall_loop1/intDelningsFaktor_loop1%>/<%=intTotaltUtfall_loop1/intDelningsFaktor_loop1%> <%=formatNumber(100*(intUtfall_loop1/intTotaltUtfall_loop1),2)%>% <%=intAck_loop1/intDelningsFaktor_loop1%>/<%=intTotaltUtfall_loop1/intDelningsFaktor_loop1%> <%=formatNumber(100*(intAck_loop1/intTotaltUtfall_loop1),2)%>%
Denna garantitabell gäller om du har 13 rätt i ramen + 1 eller 2 rätta u-tips av 3 möjliga i antingen block G1 eller block G2 + 0 eller 3 rätt u-tips i det andra blocket.
<% dim intTipsAllaGarantierID_loop2 dim intAntal13_loop2, intAntal12_loop2 dim intAntal11_loop2, intAntal10_loop2 dim intUtfall_loop2, intTotaltUtfall_loop2 dim intDelningsFaktor_loop2 dim intAck_loop2 : intAck_loop2 = 0 strBgColor = "" do until rsLoop2.EOF intTipsAllaGarantierID_loop2 = int(rsLoop2("tipsAllaGarantierID")) intAntal13_loop2 = int(rsLoop2("antal_13")) intAntal12_loop2 = int(rsLoop2("antal_12")) intAntal11_loop2 = int(rsLoop2("antal_11")) intAntal10_loop2 = int(rsLoop2("antal_10")) intUtfall_loop2 = int(rsLoop2("utfall")) intTotaltUtfall_loop2 = int(rsLoop2("totaltUtfall")) intDelningsFaktor_loop2 = int(rsLoop2("delningsFaktor")) intAck_loop2 = intAck_loop2 + intUtfall_loop2 if strBgColor = "#2d2d2d" then strBgColor = "" else strBgColor = "#2d2d2d" end if %> <% rsLoop2.Movenext loop %>
13 rätt 12 rätt 11 rätt 10 rätt Utfall Procent Ack. Ack Procent
<%=intAntal13_loop2%> <%=intAntal12_loop2%> <%=intAntal11_loop2%> <%=intAntal10_loop2%> <%=intUtfall_loop2/intDelningsFaktor_loop2%>/<%=intTotaltUtfall_loop2/intDelningsFaktor_loop2%> <%=formatNumber(100*(intUtfall_loop2/intTotaltUtfall_loop2),2)%>% <%=intAck_loop2/intDelningsFaktor_loop2%>/<%=intTotaltUtfall_loop2/intDelningsFaktor_loop2%> <%=formatNumber(100*(intAck_loop2/intTotaltUtfall_loop2),2)%>%
Denna garantitabell gäller om du har 13 rätt i ramen + 0 eller 3 rätta u-tips i både block G1 och block G2.
<% dim intTipsAllaGarantierID_loop3 dim intAntal13_loop3, intAntal12_loop3 dim intAntal11_loop3, intAntal10_loop3 dim intUtfall_loop3, intTotaltUtfall_loop3 dim intDelningsFaktor_loop3 dim intAck_loop3 : intAck_loop3 = 0 strBgColor = "" do until rsLoop3.EOF intTipsAllaGarantierID_loop3 = int(rsLoop3("tipsAllaGarantierID")) intAntal13_loop3 = int(rsLoop3("antal_13")) intAntal12_loop3 = int(rsLoop3("antal_12")) intAntal11_loop3 = int(rsLoop3("antal_11")) intAntal10_loop3 = int(rsLoop3("antal_10")) intUtfall_loop3 = int(rsLoop3("utfall")) intTotaltUtfall_loop3 = int(rsLoop3("totaltUtfall")) intDelningsFaktor_loop3 = int(rsLoop3("delningsFaktor")) intAck_loop3 = intAck_loop3 + intUtfall_loop3 if strBgColor = "#2d2d2d" then strBgColor = "" else strBgColor = "#2d2d2d" end if %> <% rsLoop3.Movenext loop %>
13 rätt 12 rätt 11 rätt 10 rätt Utfall Procent Ack. Ack Procent
<%=intAntal13_loop3%> <%=intAntal12_loop3%> <%=intAntal11_loop3%> <%=intAntal10_loop3%> <%=intUtfall_loop3/intDelningsFaktor_loop3%>/<%=intTotaltUtfall_loop3/intDelningsFaktor_loop3%> <%=formatNumber(100*(intUtfall_loop3/intTotaltUtfall_loop3),2)%>% <%=intAck_loop3/intDelningsFaktor_loop3%>/<%=intTotaltUtfall_loop3/intDelningsFaktor_loop3%> <%=formatNumber(100*(intAck_loop3/intTotaltUtfall_loop3),2)%>%
<% end sub %>